مشاوره رایگان

(ساعات اداری)

 • 0910-1362-807

 • مهریه

  هزینه دادرسی مهریه درسال1401


  هر چند انجام خدمات دادگستری در تمامی کشور رایگان می باشد اما برای جلوگیری از هر گونه سواستفاده احتمالی از موضوع و طرح دعاوی موهوم در دادگستری ها معمولا دادگاه برای طرح برخی از دعاوی هزینه های را مطرح نموده است .به این هزینه ها هزینه دادرسی می گویند که در ادامه بحث بیشتر به آنها می پردازیم .

  برای طرح هرگونه دعوا در محاکم دادگستری ، علاوه برلزوم آگاهی و اشراف کامل  به قوانین حاکم و رایج قوانین ایجادکننده حق(قانون ماهوی)، امر دیگری که بسیار حائز اهمیت می باشد، بحث آگاهی و اطلاع از تشریفات رسیدگی به دعاوی و شکوایه ها می باشد(قوانین شکلی).مهم مساله در خصوص تشریفات و مراحل رسیدگی بحث چگونگی نگارش دادخواست، طرح آن در مرجع صالح و پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

  به همین منظور در این نوشتار قصد داریم به بحث پرداخت هزینه دادرسی و بررسی موردی هزینه دادرسی در خصوص هزینه دادرسی دعوای مطالبه ی مهریه مطابق با آخرین قوانین بپردازیم.

  هزینه دادرسی چیست

   

  مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری، هرکسی که هرگونه  ادعایی نسبت به شخص یا اشخاصی یا حتی نهاد و ارگان های عمومی و دولتی را داشته و قصد طرح ادعای خود را در قالب دادخواست یا شکوایه داشته باشد، می بایست در هنگام ثبت دادخواست یا شکوایه خود اقدام به پرداخت هزینه دادرسی(رسیدگی نماید).

  درواقع همانطور که وکلای دادگستری برای انجام خدمات حقوقی نظیر مشاوره حقوقی و تنظیم دادخواست و حضور در محاکم دادگستری و دفاع از موکل خود، حق الوکاله دریافت می نمایند، یا افرادی که برای داوری یا میانجیگری به جهت رسیدگی و رفع تنازع میان طرفین دعوا، وجهی دریافت می نمایند، قوه قضاییه  نیز به عنوان عالی ترین مرجع قضایی به عنوان رسیدگی به دعاوی و شکایات،هزینه ای را متناسب با نوع دعوا، میزان خواسته و… از خواهان یا شاکی دعوا مطالبه می نماید.

  هزینه دادرسی چگونه تعیین می شود؟

   

  هزینه دادرسی و ارائه خدمات قضایی به طورکلی  هرساله بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و به تصویب مجلس در قالب قانون بودجه می رسد.اما نوع و میزان دقیق هزینه دادرسی برای هردعوا، بسته به نوع و خواسته ی خواهان دارد. برای مثال دعاوی حقوقی به طور کلی به دعاوی مالی و غیرمالی تقسیم می شود. دعاوی غیرمالی همانطور که از نام آن پیداست، ذات و جوهره ی آن به امور مالی ارتباطی ندارد، برای مثال دعوای طلاق، ممانعت از ملاقات فرزند مشترک،نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین و… از زمره دعاوی غیرمالی می باشند.

  اما در طرف مقابل، دعاوی مالی، دعاوی هستند که در ارتباط کامل با اموال می باشند و به نوعی منازعه در خصوص اموال می باشد.عمده ی دعاوی مطرح در محاکم دادگستری مالی می باشند که رایج ترین آنها عبارتست از؛ دعوای مطالبه ی وجه چک، الزام به تنظیم سندرسمی، مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن و…

  حال با توجه به موارد بیان شده، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مطابق با آخرین تغیرات صورت گرفته و بخشنامه قوه قضاییه معادل، از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ريال بسته به نوع دعوا و دعوای مالی  در مرحله بدوی(اولیه) درصورتی میزان و خواسته ی دعوا تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال باشد، 5/2 درصد ارزش خواسته ودرصورتی که میزان و خواسته ی دعوا بیش از مبلغ 200میلیون ریال باشد،5/3 درصد ارزش خواسته می باشد.

  دعوای مطالبه ی مهریه یک دعوای مالی محسوب می شود یا غیرمالی؟

   

  اگرچه عقد نکاح بر پایه ی روابط عاطفی شکل گرفته است که این امر ذاتا یک امر غیرمالی محسوب می شود، اما پس از ایجاد رابطه ی زوجیت، تعهدات  مالی نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل و… برای مرد شکل می گیرد که برای مطالبه ی آن از طرق قانونی و طرح آن در محاکم دادگستری تابع دعاوی مالی بوده و می بایست هزینه دادرسی مطابق با دعاوی مالی توسط خواهان پرداخته شود.

  هزینه دادرسی مهریه در قانون 1401

   

  پس از آشنایی با هزینه دادرسی و آگاهی به این موضوع که، دعوای مطالبه ی مهریه ، یک دعوای مالی می باشد، در خصوص هزینه دادرسی دعوای مطالبه ی مهریه باید بیانداشت که؛

  چنانچه مهریه وجه نقد، سکه و هر مال منقولی باشد هزینه دادرسی که می بایست از سوی خانم پرداخت شود و البته بیش از  دویست میلیون ریال باشد همانند آنچه که بیان شد، هزینه دادرسی در مرحله بدوی،5/3 درصد ارزش خواسته، هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی5/4 درصد خواسته، هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث5/5 درصد خواسته می باشد.

  اما ممکن است در مواردی مهریه به صورت یک مال غیرمنقول(برای مثال زمین،ملک و…) در هنگام نکاح تعیین شده باشد، دراین صورت هزینه دادرسی براساس قیمت منطقه ای ملک تعیین خواهد شد.

  دراین باره لازم به ذکر است که قیمت منطقه ای ملک براساس مقررات وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود ملاک و معیار می باشد.

  همچنین درصورتی که خانم اقدام به مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت نماید، مطابق با قانون برای انجام تشریفات قانونی(فروش مال و پرداخت مهریه از آن محل) خانم می بایست  یک بیستم از کل مهریه را به عنوان هزینه های اجرای حکم بپردازد.که البته پ از وصول مهریه این هزینه و هزینه های صورت گرفته درخصوص وکیل از مرد قابل مطالبه می باشد.

  عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی مهریه

  درصورتی خانم در هنگام طرح دادخواست فاقد تمکن مالی لازم برای پرداخت هزینه دادرسی باشد،می تواند در هنگام طرح دادخواست اصلی یعنی مطالبه ی مهریه، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز به دادگاه ارسال نماید، دراین صورت دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، ابتدا قبل از ورود به دعوای اصلی اقدام به بررسی وضعیت خانم از نظر توانایی و تمکن مالی نموده، ودرصورتی که احراز نماید خانم فاقد تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه می باشد، فعلا از وی هزینه دادرسی دریافت نمی شود یا از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی وی را معاف خواهد نمود.

  هزینه دادرسی مهریه درسال1401 هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ایران هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ایرانی هزینه دادرسی مهریه درسال1401 اختبار هزینه دادرسی مهریه درسال1401 افغ هزینه دادرسی مهریه درسال1401 السعودية هزینه دادرسی مهریه درسال1401 بیمه هزینه دادرسی مهریه درسال1401 بانک هزینه دادرسی مهریه درسال1401 برای هزینه دادرسی مهریه درسال1401 بین هزینه دادرسی مهریه درسال1401 با هزینه دادرسی مهریه درسال1401 پرداخت هزینه دادرسی مهریه درسال1401 پیگیری هزینه دادرسی مهریه درسال1401 تامین هزینه دادرسی مهریه درسال1401 تهران هزینه دادرسی مهریه درسال1401 تجارت هزینه دادرسی مهریه درسال1401 تبریز هزینه دادرسی مهریه درسال1401 تجربی هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ثابت هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ثبت هزینه دادرسی مهریه درسال1401 جم هزینه دادرسی مهریه در سال 1401 چه هزینه دادرسی مهریه درسال1401 حقوق هزینه دادرسی مهریه درسال1401 حسن هزینه دادرسی مهریه درسال1401 خرید هزینه دادرسی مهریه درسال1401 خدم هزینه دادرسی مهریه درسال1401 خام هزینه دادرسی مهریه درسال1401 خدمات هزینه دادرسی مهریه درسال1401 خارجی هزینه دادرسی مهریه درسال1401 دانشگاه هزینه دادرسی مهریه درسال1401 در هزینه دادرسی مهریه درسال1401 دور هزینه دادرسی مهریه درسال1401 داد هزینه دادرسی مهریه درسال1401 دفتر هزینه دادرسی مهریه درسال1401 رایگان هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ره هزینه دادرسی مهریه درسال1401 روز هزینه دادرسی مهریه درسال1401 رو هزینه دادرسی مهریه درسال1401 زنانه هزینه دادرسی مهریه درسال1401 زمینی هزینه دادرسی مهریه درسال1401 سازمان هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ساختمان هزینه دادرسی مهریه درسال1401 سعود هزینه دادرسی مهریه درسال1401 سایت هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ساده هزینه دادرسی مهریه درسال1401 شهر هزینه دادرسی مهریه درسال1401 شام هزینه دادرسی مهریه درسال1401 شرکت هزینه دادرسی مهریه درسال1401 شمس هزینه دادرسی مهریه درسال1401 شور هزینه دادرسی مهریه درسال1401 عمر هزینه دادرسی مهریه درسال1401 عید هزینه دادرسی مهریه درسال1401 علی هزینه دادرسی مهریه درسال1401 عمان هزینه دادرسی مهریه درسال1401 عام هزینه دادرسی مهریه درسال1401 غیر هزینه دادرسی مهریه درسال1401 فنی هزینه دادرسی مهریه درسال1401 فرهنگیان هزینه دادرسی مهریه درسال1401 فروش هزینه دادرسی مهریه درسال1401 فایل هزینه دادرسی مهریه درسال1401 قطر هزینه دادرسی مهریه درسال1401 قانون هزینه دادرسی مهریه درسال1401 قیمت هزینه دادرسی مهریه درسال1401 کشور هزینه دادرسی مهریه درسال1401 کار هزینه دادرسی مهریه درسال1401 کالا هزینه دادرسی مهریه درسال1401 لبنان هزینه دادرسی مهریه درسال1401 لای هزینه دادرسی مهریه درسال1401 محاسبه هزینه دادرسی مهریه درسال1401 مخابرات هزینه دادرسی مهریه درسال1401 مصر هزینه دادرسی مهریه درسال1401 مجلس هزینه دادرسی مهریه درسال1401 مشهد هزینه دادرسی مهریه درسال1401 نه هزینه دادرسی مهریه درسال1401 نرخ هزینه دادرسی مهریه درسال1401 نوبت هزینه دادرسی مهریه درسال1401 نقل هزینه دادرسی مهریه درسال1401 نور هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ورد هزینه دادرسی مهریه درسال1401 ها قانون جدید هزینه دادرسی مهریه
  3.2/5 - (4 امتیاز)

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا